پلیس خرمشهر با قانون به کارگیری سلاح به سمت متهم شلیک کرد.

به گزارش رکنا، در پی وقوع چندین فقره سرقت تجهیزات زیر زمینی متعلق به سازمانها و نهادهای دولتی در سطح شهرستان خرمشهر موضوع جهت شناسایی و دستگیری متهم یا متهمین بصورت ویژه در دستور کار پلیس خرمشهر قرار گرفت.

 در این راستا ساعتیک بامداد جمعه 27فروردین ماه مأمورین پلیس خرمشهر در حین گشت زنی درحوزه استحفاظی خودبودند که دو جوان 30ساله را که در حین سرقت تجهیزات زیرزمینی بودند را مشاهده کردن که متهمین به محض دیدن مأمورین اقدام به فرار میکنند که مأمورین پس از تعقیب مراقبت باقانون بکارگیری سلاح اقدام به تیراندازی میکنند ویکی ازسارقین که فردی سابقه دار است وبه تازگی از زندان آزاد گردیده مورد اصابت گلوله قرار میگیرد وهردوسارق دستگیر میشوند.

متهمی که مورد اصابت گلوله قرار گرفته برای انجام مداوا به بیمارستان انتقال وحال عمومیش خوب است.

متهمین دربازجویهای فنی به چندین فقره سرقت تجهیزات زیر زمینی دولتی اعتراف کردند.آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.

علی رنجکشآیا این خبر مفید بود؟